Hälsa

HÄLSA


Höftledsdysplasi förekommer inom rasen. Av de hundar som är födda år 2000 och senare är 514 HD-röntgade. Av dessa hade 83 HD-fel, alltså 16 %. Rasen är med i SKK´s hälsoprogram vad gäller HD, vilket innebär att krav finns om
friröntgade avelsdjur. Det är ej förenligt med SKK:s grundregler att i avel använda individ som är behäftad med HD.
Om uppfödare använder HD-belastat avelsdjur åsätts avkomman avelsspärr som ej kan borttagas (2000-01-01).

Armbågsledsdysplasi har inte varit något problem inom rasen men under 2009-2010 har 5 fall rapporterats (4 i Finland och 1 i Sverige). Dessutom gäller SÄK`s rekommendationer att Svenskregistrerade avelsdjur födda efter 2009-01-01 skall vara ED undersökta med resultat ED = 0.


Epilepsi förekommer inom rasen. Tyvärr är inte alla fall officiellt redovisade. Omfattningen är därför något oklar. Sjukdomen verkar finnas i flera linjer. Kryptorchism förekommer i enstaka fall.
Tandbortfall finns men upplevs inte som något stort problem.
Urinsten hos hanhund finns i något enstaka fall. Vad gäller övriga sjukdomar, har inget rapporterats i någon stor omfattning.

Målsättning
HD: Andelen HD-fel skall sänkas till 12 %. Inom kommande 5-års period är målsättningen att andelen valpar som HD-röntgas skall ökas till 50 %.
Strategi; Uppfödarna kommer att göras medvetna om hur många av de valpar man sålt som blir röntgade. Förhoppningsvis innebär detta att de i sin direktkontakt med valpköpare kan påverka flera till att röntga. I övrigt är upplysning via medlemstidningen och hemsidan ett sätt att påverka i positiv riktning.

AD/ED: Alla hundar som HD-röntgas skall AD-röntgas samtidigt. Målet är 0 % fel.
EP: Den ärftliga epilepsin skall minimeras.

Strategi; Man ska inte upprepa parningskombinationer som resulterat i sjuka valpar. Hundar
som utvecklat epilepsi ska inte användas i avel och inte heller syskon till sjuk hund. Att
informera ägare av vit älghund om vikten av att få sjuka hundar inrapporterade.
Fall av epilepsi ska redovisas till rasklubben och SÄK.
Beträffande övriga sjukdomar har vi inte underlag för att bedöma om särskilda åtgärder i
aveln krävs.

TEXT HÄMTAD DIREKT FRÅN RAS.

Hälsa i rasen